Oznámenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov používateľov tejto webovej stránky má pre spoločnosť DESITIN PHARMA s.r.o. (ďalej len „Desitin“) zásadný význam. Nasledovné oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, aké osobné údaje používateľov sa získavajú z webovej stránky a ako sa používajú.

1.            Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom na účely spracovania vašich osobných údajov v súvislosti s touto online ponukou je DESITIN PHARMA s.r.o. (ďalej len „Desitin“); výnimky sú vysvetlené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Naše kontaktné údaje sú nasledovné:

DESITIN PHARMA s.r.o. 

Trojičné námestie 13,

Bratislava 821 06  

Slovenská republika

Tel.:  +421 2 5556 3810

E-mail: desitin(at)desitin.sk

2.            Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmto oznámením o ochrane osobných údajov alebo vo všeobecnosti o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Desitin sa obráťte, prosím, na našu zodpovednú osobu:

DESITIN PHARMA s.r.o. 

Trojičné námestie 13,

Bratislava 821 06  

Slovenská republika

E-mail: info(at)desitin.sk

3.            Spracovanie osobných údajov

nbsp;Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, fotografie alebo online identifikátory. Pri spracúvaní osobných údajov to napríklad znamená, že získavame, uchovávame, využívame, prenášame alebo vymazávame takéto údaje. V ďalšom texte najprv vymedzíme účely spracovania a právne základy spracovania; potom sa budeme zaoberať podrobnosťami jednotlivých kategórií nami získavaných osobných údajov.

3.1.          Účely spracovania a právne základy

My a nami kontrahovaní poskytovatelia služieb spracúvame vaše osobné údaje na účely spracovania uvedené nižšie. Poukazujeme na to, že podľa „oprávneného záujmu“ ako právneho základu si môžete uplatniť osobitné právo namietať proti spracovaniu (pozri časť Práva používateľov):

3.2.          Automaticky získavané osobné údaje

Počas vašej návštevy webovej stránky spoločnosť Desitin automaticky získava nasledovné prístupové údaje, ktoré sú relevantné pre bezpečnosť systému a bezpečnosť dát v tzv. protokolových súboroch (logfiles) webového servera. Patria sem konkrétne nasledovné údaje:

 • doména a server, odkiaľ používate internet,
 • internetová adresa webovej stránky, z ktorej ste sa cez odkaz dostali na túto webovú stránku,
 • dátum a čas,
 • doba trvania a výber navštívených webových stránok,
 • objem prenesených dát,
 • adresa internetového protokolu (IP) vášho počítača,
 • operačný systém a informácie o používanom prehliadači, vrátane prípadných nainštalovaných prídavných funkcií (napríklad flash player) a
 • stavový kód http (napríklad „Žiadosť úspešná” alebo „Požadovaný súbor nebol nájdený”).

Protokolové súbory sa uchovávajú po dobu siedmich dní na účel sledovania porúch a zaručenia bezpečnosti systému vrátane odhaľovania a sledovania pokusov o neoprávnený prístup a prístupov na náš webový server, po uplynutí tejto doby sa vymažú, pokiaľ do tohto momentu nevznikne podozrenie o neoprávnenom prístupe na naše webové servery. Protokolové súbory sa analyzujú iba v takýchto prípadoch podozrenia a analyzujú ich iba oprávnené osoby. Protokolové súbory, ktoré je potrebné ďalej uchovávať pre potreby prípadného dokazovania, nebudú vymazané až do objasnenia konkrétneho prípadu a v požadovanom rozsahu môžu byť postúpené vyšetrovacím orgánom alebo právnikom. Protokolové súbory sa ďalej uchovávajú na účely webovej analytiky, ale bez (úplnej) adresy IP. Na účely webovej analytiky sa súbory vyhodnocujú iba v súhrnnej forme (podrobnosti sú uvedené v časti Webová analytika).

3.3.         Spracovanie ostatných osobných údajov

Osobné alebo obchodné údaje sa od vás získavajú iba vtedy, ak nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad keď sa zaregistrujete u spoločnosti Desitin, objednáte si brožúry, alebo pošlete spoločnosti Desitin dopyt prostredníctvom kontaktného formulára. Tieto údaje sa získavajú, spracúvajú a používajú iba v potrebnom rozsahu na konkrétny účel, ktorý je v súlade s právnou úpravou, alebo na základe vášho súhlasu (napríklad pri spracovaní objednávky brožúry, pri zaregistrovaní a následnom overení prístupového oprávnenia v chránených zónach na našej webovej stránke, alebo pri odpovedi na dopyt). Nevzniká žiadne prepojenie medzi vašimi údajmi a automaticky získavanými údajmi.

3.4.           Príjemca osobných údajov

3.4.1.        Poskytovanie osobných údajov iným prevádzkovateľom (všeobecne)

K prenosu vašich osobných údajov v zásade dochádza iba v rozsahu potrebnom na konkrétny účel a iným prevádzkovateľom iba v prípadoch, keď je prenos potrebný na plnenie zmluvy, kde máme my alebo tretia strana oprávnený záujem na takomto poskytnutí, alebo kde ste udelili váš súhlas na tento účel. Okrem toho je možné osobné údaje preniesť iným prevádzkovateľom v prípadoch, kedy nám povinnosť poskytnúť údaje ukladajú právne predpisy, alebo nám táto povinnosť vyplýva z právoplatných rozhodnutí verejných orgánov alebo súdov príslušných na rozhodovanie.

3.4.2.        Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Spoločnosť Desitin si vyhradzuje právo využiť na spracovanie osobných údajov poskytovateľov služieb (napríklad, spoločnosť Desitin môže poskytovateľa služby poveriť, aby vám poslal požadovaný informačný materiál; na tento účel spoločnosť, ktorá materiál posiela, musí mať k dispozícii vaše meno, adresu a konkrétne požadovaný materiál). V týchto prípadoch spoločnosť Desitin uzatvorí zmluvy o spracovaní s poskytovateľmi služieb v potrebnom rozsahu.

V konkrétnych podmienkach ide o nasledovné typy poskytovateľov služieb:

 • poskytovatelia IT služieb (technická podpora), Nemecko,
 • dodávatelia analýzy nástrojov so sídlom v Nemecku (podrobnosti viď časť Webová analytika).

3.4.3.        Poskytovanie osobných údajov príjemcom mimo EHP

Osobné údaje môžeme poskytovať aj príjemcom so sídlom mimo EHP v tzv. tretích krajinách (napríklad poskytovateľom služieb, ktorí pre nás pracujú ako sprostredkovatelia). Krajiny mimo EHP sú krajiny, ktoré netvoria súčasť tzv. Európskeho hospodárskeho priestoru, napríklad Spojené štáty americké. V takom prípade sa ešte pred poskytnutím osobných údajov uistíme, že buď existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov na strane príjemcu (napríklad na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti  týkajúceho sa dotknutej krajiny v súlade s Článkom 45 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), na základe vlastnej certifikácie príjemcu pre Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield) v spojení s príslušným rozhodnutím Komisie o primeranosti podľa Článku 45 GDPR, alebo na základe dohody o tzv. štandardných zmluvných doložkách EÚ schválených Európskou komisiou vo vzťahu k príjemcovi v súlade s Článkom 46 GDPR), alebo ak ste udelili s poskytnutím váš výslovný súhlas.

Od nás môžete získať prehľad príjemcov v tretích krajinách a kópiu konkrétne dohodnutých pravidiel s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Na tento účel použite, prosím, údaje uvedené v časti Kontakt.

3.5.         Doba uchovávania a lehoty

V zásade platí, že vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na zabezpečenie fungovania tejto webovej stránky a na poskytovanie súvisiacich služieb, alebo ak máme oprávnený záujem na ďalšom uchovávaní (napríklad, naďalej môžeme mať oprávnený záujem na poštovom marketingu aj po splnení zmluvy). Vo všetkých ostatných prípadoch vymazávame vaše osobné údaje s výnimkou údajov, ktoré musíme naďalej uchovávať na účely splnenia zákonných povinností (vzhľadom na lehoty stanovené na uchovávanie údajov podľa daňových a obchodných právnych predpisov sme napríklad povinní určitú dobu uchovávať dokumenty, napr. zmluvy).

Na uchovávanie údajov platia nasledovné konkrétne lehoty:

 • automaticky získavané údaje (z dôvodov bezpečnosti): 7 dní,
 • nástroj analytiky Matomo: údaje sa natrvalo uchovávajú v anonymizovanej forme,
 • údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s objednaním brožúr, sa vymažú po uplynutí 1 roka,
 • informácie o dobe uchovávania súborov cookies, ktoré používame, nájdete v nasledujúcej časti Cookies.

4.            Malé dátové súbory – cookies

Niektoré webové stránky, na ktoré sa odkazuje na webovej stránke spoločnosti Desitin, používajú tzv. „cookies“. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa pri návšteve webovej stránky. Súbory cookies môžu ukladať rôzne kategórie údajov a pomáhajú sprístupniť prídavné funkčnosti (vďaka čomu sú webové stránky celkovo užívateľsky komfortnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie). Ak sa súbory cookies používajú, neobsahujú žiadne osobné údaje, pokiaľ ste neudelili svoj výslovný súhlas.

Súbory cookies používame v procese registrácie s cieľom uľahčiť nový prístup do heslom chráneného online prostredia, pretože vďaka údajom uloženým v súbore cookie nemusíte opakovane zadávať ID používateľa a ak je to potrebné, aj heslo. Navyše, súbory cookies používame v rámci objednávkových formulárov, aby ste nemuseli opakovane zadávať vaše osobné údaje pri jednorazovej návšteve našej webovej stránky. V oboch prípadoch ide o tzv. „krátkodobé súbory“ (session cookies), ktoré sa pri zatvorení prehliadača automaticky vymažú.

Spoločnosť Desitin tiež používa tzv. analytický súbor cookie (analysis cookie) v spojení s webovou analytikou (viď časť Webová analytika).

V ďalšom texte uvádzame prehľad nami používaných súborov cookies, vďaka čomu získate informácie o účele a kategórii príslušného súboru cookie a o dobe uchovávania.

Samozrejme, svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby si naše súbory cookies na váš pevný disk neukladal, a to voľbou nastavení prehliadača na „Neprijímať cookies“. Dovoľujeme si upozorniť, že ak zakážete používanie súborov cookies, niektoré funkcie našej webovej stránky nemusia byť k dispozícii, alebo sa môže stať, že ich nebudete môcť používať komfortne.

Možnosti nastavenia sa nevzťahujú na súbory cookies nastavené inými poskytovateľmi počas vašej návštevy webových stránok tretích strán.

6.            Externé odkazy na iné webové stránky

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Po kliknutí na link nemáme žiadny vplyv na spracovanie akýchkoľvek osobných údajov prenášaných tretím stranám (napríklad vaša IP adresa alebo URL našej webovej stránky, kde sa nachádza odkaz). Za spracovanie takýchto osobných údajov tretími stranami nepreberáme žiadnu zodpovednosť. V takýchto prípadoch platí oznámenie o ochrane osobných údajov tretej strany.

7.            Bezpečnosť

Naši zamestnanci a spoločnosti poskytujúce služby, s ktorými máme zmluvné vzťahy, sú povinní/é zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať pravidlá stanovené v platných právnych predpisoch o ochrane osobných údajov.

Prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia s cieľom zaručiť úroveň ochrany zodpovedajúcu príslušnému riziku a chrániť vaše osobné údaje, ktoré spravujeme, najmä pred rizikami spojenými s neúmyselným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným zverejnením alebo neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v závislosti od technologického vývoja.

8.            Dôvernosť e-mailovej komunikácie

Ak pošlete e-mail na adresu spoločnosti Desitin prostredníctvom tejto webovej stránky, údaje sa prenášajú v šifrovanej forme.

9.            Vaše práva v postavení dotknutej osoby

Uplatňovanie vašich práv: Na uplatnenie vašich práv v postavení dotknutej osoby, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka, použite, prosím, údaje v časti Kontakt. Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť, aby sme vedeli jasne identifikovať vašu osobu.

Právo na informácie a prístup: Máte nárok na to, aby sme vám poskytovali informácie o spracovaní vašich osobných údajov. Môžete nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame akékoľvek osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.

Právo na opravu a vymazanie: Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o opravu alebo skompletizovanie vašich osobných údajov. Ak poskytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, informujeme ich o oprave v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

Za predpokladu splnenia podmienok v právnych predpisoch na vymazanie máte právo na to, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Uvedená situácia platí najmä v prípadoch, keď:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • právnym základom na spracovanie bol výlučne váš súhlas a tento súhlas ste odvolali,
 • namietali ste voči priamemu marketingu,
 • namietali ste voči spracovaniu na základe našich oprávnených záujmov ako právneho základu z dôvodov, ktoré súvisia s vašou konkrétnou situáciou a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
 • vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Pri poskytovaní vašich údajov tretím stranám ich informujeme o vymazaní v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Dovoľujeme si upozorniť, že vaše právo na vymazanie podlieha obmedzeniam. Napríklad, nie sme povinní, ani nemáme povolenie vymazávať žiadne údaje, ktoré musíme naďalej uchovávať z dôvodu zákonných lehôt stanovených na uchovávanie údajov. Podobne údaje, ktoré potrebujeme na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, sú z vášho práva na vymazanie vylúčené.

Obmedzenie spracovania: Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak sú na tento účel splnené zákonné podmienky. Uvedené platí najmä v prípadoch, keď:

 • ste vyslovili námietky proti presnosti vašich osobných údajov, a to až do momentu, kedy sme schopní opraviť alebo overiť presnosť,
 • spracovanie sa vykonáva nezákonne a vy požadujete obmedzenie použitia namiesto vymazania (pozri tiež vyššie),
 • vaše údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy tieto údaje potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov,
 • namietali ste proti spracovaniu z osobných dôvodov, a to až do momentu, kým nebude zistené, či vaše záujmy prevládajú.

Ak právo na obmedzenie spracovania existuje, príslušné údaje označíme s cieľom zabezpečiť, že tieto údaje budú naďalej spracúvané len v rámci úzkych obmedzení vzťahujúcich sa na takéto obmedzené údaje (t.j. najmä na účely obhajoby právnych nárokov alebo s vaším súhlasom).

Právo na prenosnosť údajov: Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018, máte právo dostať sa k vašim osobným údajom, ktoré boli predmetom prenosu a ktoré nám boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo môžete požiadať – ak je to technicky možné – o prenos údajov tretej strane.

Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, ak je takéto spracovanie založené na oprávnenom záujme ako právnom základe. Navyše, vždy môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely. V tejto súvislosti si dovoľujeme upriamiť vašu pozornosť na časť Informácie o vašich právach namietať.

Odvolanie súhlasu: Ak ste nám udelili váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, tento súhlas môžete vždy odvolať s účinnosťou do budúcna. Zákonnosť spracovania vašich údajov zostane nedotknutá až do odvolania súhlasu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Za týmto účelom sa môžete konkrétne obrátiť na dozorný orgán, ktorý je príslušný podľa adresy vášho bydliska alebo podľa krajiny, alebo na dozorný orgán, ktorý je príslušný vo vzťahu k nám (vedúci dozorný orgán). Ide o:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

(„The Hamburg Officer for Data Protection and Freedom of Information“)

Klosterwall 6 (Block C),

20095 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 428 54 – 4040
Fax: +49 (0)40 / 428 54 – 4000
E-mail: mailbox(at)datenschutz.hamburg.de

Sťažnosť môžete podať rovnako dozornému orgánu príslušnému pre Slovenskú republiku:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

Tel.: +421 (0)2 323 132 14  
Fax: +421 (0)2 323 132 34
E-mail: statny.dozor(at)pdp.gov.sk

10.          Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Našu webovú stránku môžete navštíviť aj bez poskytnutia vašich osobných údajov. Na účely registrácie a na využitie služby „Desitin Login“ ste však povinní poskytnúť nám osobné údaje potrebné na vznik a plnenie zmluvy (napríklad meno, adresa, e-mailová adresa); tieto povinné údaje označíme hviezdičkou*. Ak si to neželáte, žiaľ, nemôžete využiť službu „Desitin Login“.

11.          Zmeny Oznámenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Desitin si vyhradzuje právo zmeniť obsah tohto oznámenia o ochrane osobných údajov v súlade so zákonnými požiadavkami. Na tejto webovej stránke uverejníme zmeny, ktoré sa Vás zásadným spôsobom dotknú, alebo ktoré majú na vás dopad a vopred budeme informovať aj dotknutých registrovaných používateľov. Prosíme vás, aby ste sa na našej webovej stránke sami informovali o aktualizáciách tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

12.          Kontaktné údaje

Ak sa chcete s nami spojiť, môžete tak urobiť prostredníctvom adresy uvedenej v časti Prevádzkovateľ.