Informácie o vašich právach namietať

Na účel uplatnenia vašich práv vám odporúčame obrátiť sa na našu zodpovednú osobu:

DESITIN PHARMA s.r.o. 

Trojičné námestie 13,

Bratislava 821 06  

Slovenská republika

E-mail: info(at)desitin.sk

Námietka proti spracovaniu osobných údajov na základe „oprávneného záujmu“ ako právneho základu:

Máte právo vždy namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sme vykonali, ak sú námietky založené na oprávnenom záujme ako právnom základe. V nadväznosti na uvedené prestaneme spracúvať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo budeme spracúvať tieto údaje len na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Námietky proti priamemu marketingu:

Okrem toho môžete vždy namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu („námietka proti propagačným činnostiam“). V takom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na marketingové účely. Berte, prosím, do úvahy, že z organizačných dôvodov sa vaša námietka a používanie vašich osobných údajov počas už prebiehajúcej kampane môžu prekrývať.